Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

baranczyk
08:58
1698 bfb0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris

February 26 2019

baranczyk
09:45
baranczyk
09:39
2981 9400 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
baranczyk
09:38

October 08 2018

baranczyk
13:35
Reposted fromjedyny jedyny viainsanedreamer insanedreamer

October 01 2018

baranczyk
08:23
4127 57f4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari

September 29 2018

baranczyk
16:56
0208 6db1 390

September 24 2018

baranczyk
08:52

September 11 2018

19:10
0644 569f 390
Reposted fromtwice twice viawhiskywithsprite whiskywithsprite
baranczyk
19:04
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viadestroyed destroyed
baranczyk
18:57
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski

August 16 2018

baranczyk
16:32
6787 4f54 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter

July 29 2018

baranczyk
20:46

July 19 2018

baranczyk
21:34
5007 9d12 390

July 17 2018

baranczyk
12:21
baranczyk
12:20

July 09 2018

baranczyk
19:28
6909 84c9 390
Reposted frommalice malice viatobecontinued tobecontinued
baranczyk
19:27

July 03 2018

baranczyk
21:05
3074 e52d 390
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
baranczyk
21:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl